یک سایت دیگر با وردپرس فارسی
 
کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

رئیس کتابخانۀ مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه

دکتر حبیب شهبازی شیران 

صفحه شخصی آقای دکتر حبیب شهبازی شیران

    ۳۴ دانشیار پایۀ

گروه آموزشی باستان شناسی 

habibshahbazi35gmail.com

شماره تلفن: ۰۴۵- ۳۱۵۰۵۸۱۱